Quang-cao-giua-trang-top

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát năm học 2024-2025

Thứ hai - 17/06/2024 11:06
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 1185/SNV-CCVC ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023 và các năm tiếp theo;
Căn cứ Công văn số 1190/SNV-CCVC ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc góp ý kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2024 – 2025 (bổ sung);
Căn cứ Kế hoạch s 27/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2024 của y ban nhân dân thành phố Bến Cát về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát năm học 2024 – 2025.
y ban nhân dân thành phố Bến Cát thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát năm học 2024 - 2025 như sau:
I. HÌNH THỨC, NHU CẦU XÉT TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Cát thực hiện theo hình thức xét tuyển.
2. Nhu cầu xét tuyển
Căn cứ nhu cầu thực tế năm học 2024-2025 và biên chế được giao, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát cần bổ sung 207 chỉ tiêu tuyển dụng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 07 chỉ tiêu tuyển dụng, cụ thể:
- Ngành Giáo dục và Đào tạo
+ Giáo viên mầm non hạng III: 34 chỉ tiêu; mã số: V.07.02.26;
+ Giáo viên tiểu học hạng III: 92 chỉ tiêu; mã số: V.07.03.29;
+ Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 61 chỉ tiêu; mã số: V.07.04.32;
+ Nhân viên Kế toán: 07 chỉ tiêu, mã ngạch 06.032 hoặc 06.031;
+ Nhân viên Văn thư: 13 chỉ tiêu, mã số 02.008 hoặc 02.007.
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
+ Giáo viên trung học phổ thông hạng III: 05 chỉ tiêu; mã số: V.07.05.15;
+ Giáo vụ: 01 chỉ tiêu, mã số: V.07.07.21;
+ Thiết bị, thí nghiệm: 01 chỉ tiêu, mã số V.07.07.20.
Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo Thông báo này. Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ đào tạo, chuyên môn được đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục Vị trí việc làm dự tuyển trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYN
1. Điều kiện chung
 1. Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. Lý lịch rõ ràng.
 4. Về trình độ:
 • Yêu cầu về trình độ văn hóa:
Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
 • Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
+ Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành văn thư, kế toán), sau đây gọi chung là trình độ đào tạo.
+ Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.
+ Nếu bằng tốt nghiệp ghi 2 môn đào tạo thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp ở môn đào tạo chính.
đ) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.
e) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
- Đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.
Người đã được tuyển dụng và đang công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.
2. Điều kiện cụ thể
Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển viên chức cho từng ngành học, cấp học, tùng vị trí việc làm như sau:
 1. Đăng ký vị trí việc làm giáo viên:
- Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành mầm non.
- Giáo viên tiểu học:
+ Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tiểu học.
+ Giáo viên dạy bộ môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển; trường họp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tương ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định; trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Đăng ký vị trí việc làm Giáo vụ
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Giáo dục, Sư phạm hoặc ngành khác phù hợp vị trí công tác;  có chứng chỉ nghiệp vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ theo quy định. Có trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí công tác.
c) Đăng ký vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học).
d) Đăng ký vị trí việc làm Văn thư
Đối với vị trí văn thư trung cấp: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
 Đối với vị trí văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ.
e) Đăng ký vị trí việc làm Kế toán
Đối với vị trí kế toán viên trung cấp: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 Đối với vị trí kế toán viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN; ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN; CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYN
1. Hình thức, nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Cát thực hiện theo 02 vòng:
1.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì người dự tuyển được tham dự sát hạch vòng 2.
Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học trở lên ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
1.2. Vòng 2
- Thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (bốc thăm câu hỏi) để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố (https://bencat.binhduong.gov.vn) và trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo (http://bencat.edu.vn) khi ban hành thông báo tuyển dụng.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn tối đa đối với một người dự tuyển là 30 phút (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có thời gian không quá 15 phút để chuẩn bị).
- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
Cụ thể:
a) Đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức là giáo viên dạy lớp
- Buổi 1 (35 điểm):
+ 01 câu Kiến thức chung về Luật Viên chức: 15 điểm.
+ 01 câu Kiến thức chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm: 15 điểm.
+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.
- Buổi 2 (65 điểm):
+ Người dự tuyển thực hiện một đề cương giáo án (bài soạn) 01 tiết dạy theo chương trình giáo dục hiện hành, phù hợp với chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; trình bày cụ thể một phần nội dung của giáo án đã soạn theo yêu cầu của Ban Kiểm tra, sát hạch: 30 điểm.
+ Trả lời phản biện của Ban Kiểm tra, sát hạch về nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm theo đề cương đã trình bày: 30 điểm (02 câu hỏi, mỗi câu 15 điểm).
+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.
b) Đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức không phải là giáo viên dạy lớp (Kế toán; Văn thư; Giáo vụ; thiết bị, thí nhiệm)
Tiến hành 01 buổi duy nhất (50 điểm):
+ 01 câu Kiến thức chung về Luật Viên chức: 15 điểm.
+ 02 câu Kiến thức chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm: 30 điểm (mỗi câu 15 điểm).
+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 5 điểm.
Khi tổng hợp điểm để xét, thực hiện nhân đôi tổng số điểm của người dự tuyển đã đạt được để bảo đảm tổng số điểm xét tuyển theo thang điểm 100.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Cách xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được thông báo tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm của vòng 2 điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỀN
    1. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
- Kèm theo các loại giấy tờ hợp pháp có chứng thực sau:
+ Bản photocopy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Bản photocopy văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và bảng điểm (nếu là Bằng Thạc sĩ thì nộp thêm Bằng Đại học) hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời còn giá trị.
+ Bản photocopy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với người dự tuyển phải có nghiệp vụ sư phạm).
+ Bản photocopy hồ sơ, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan, tổ chức cấp (nếu có).
+ Đối với các trường hợp đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục công lập nhưng chưa qua tuyển dụng, nộp thêm bản photocopy các hợp đồng hoặc hợp đồng lao động và quyết định lương hiện hưởng (nếu có), sổ Bảo hiểm xã hội (02 bản) có thể hiện quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, phải xác định rõ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trường hợp không cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng (quá trình công tác, quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội) thì không được xem xét xếp lương đối với quá trình công tác không kê khai.
+ Đối với các trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác (không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập) phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển và chuyển công tác về ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương nếu được trúng tuyển.
   2. Quy định về nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
   a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển. Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp Bằng tốt nghiệp hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời còn giá trị. Người dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ kèm theo.
Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ kèm theo phải được bỏ vào 01 túi hồ sơ giấy (25cm x 35cm).
 b) Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải đảm bảo tất cả các thông tin kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách đăng ký.
c) Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm theo dõi, xem thông báo kết quả tuyển dụng và các thông báo khác tại trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố (https://bencat.binhduong.gov.vn) và trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát (http://bencat.edu.vn) trong suốt quá trình đăng ký dự tuyển như: Các loại danh sách; ngày, giờ, địa điểm kiểm tra sát hạch, nhận quyết định tuyển dụng; người dự tuyển được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình tuyển dụng,...
d) Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại, thư điện tử (email) đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển; đối tượng được gọi triệu tập khi cn thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng Tuyển dụng.
e) Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không trả lại.
3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời gian:
          Từ 08 giờ 00 ngày 17/6/2024 đến 16 giờ 00 ngày 16/7/2024 (trong giờ làm việc hành chính).
b) Địa điểm:
Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát. Điện thoại: (0274) 3566767. Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố 2, phường Mỹ Phước thành phố Bến Cát.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỀM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2, CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN,  NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG
1. Kiểm tra sát hạch vòng 2
Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/7/2024 đến ngày 31/7/2024, Hội đồng Tuyển dụng sẽ thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 và thời gian, địa điểm cụ thể thi vòng 2 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố (https://bencat.binhduong.gov.vn) trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát (http://bencat.edu.vn).
2. Công bố kết quả trúng tuyển
Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2024 đến ngày 22/8/2024 kết quả trúng tuyển được công bố tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố (https://bencat.binhduong.gov.vn) trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát (http://bencat.edu.vn).
Không thực hiện bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
3. Nhận quyết định tuyển dụng
Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng sẽ được thông báo cụ thể khi công bố kết quả trúng tuyển.
VII. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ TẬP SỰ
1. Hợp đồng làm việc
Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức theo quy định tại Luật Viên chức năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Chế độ tập sự
Người trúng tuyển viên chức thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
VIII. PHÍ TUYỀN DỤNG
Phí đăng ký dự tuyển 400.000 đồng/Phiếu đăng ký dự tuyển (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức), thu một lần khi người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát năm học 2024 - 2025, thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và đăng trên Báo Bình Dương, đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố tại https://bencat.binhduong.gov.vn, trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại http://bencat.edu.vn./.

 
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Thông báo số 99 /TB-UBND  ngày 17/ 6 /2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát)
1 Cấp mầm non CHỨC DANH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Giáo viên 34
Nhân viên Kế toán 3
Nhân viên Văn thư 8
Tổng cộng 45
       
2 Cấp Tiểu học CHỨC DANH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Giáo viên dạy lớp 55
Giáo viên dạy Âm nhạc 4
Giáo viên dạy Mỹ Thuật 3
Giáo viên dạy Giáo dục thể chất 9
Giáo viên dạy Tiếng Anh 15
Giáo viên dạy Tin học-CN 6
Nhân viên Kế toán 3
Nhân viên Văn thư 3
Tổng cộng 98
       
3 Cấp Trung học cơ sở CHỨC DANH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Giáo viên dạy Toán 14
Giáo viên dạy Lý 3
Giáo viên dạy Hóa 4
Giáo viên dạy Sinh 3
Giáo viên dạy Ngữ văn 12
Giáo viên dạy Lịch sử 3
Giáo viên dạy Địa lý 3
Giáo viên dạy Giáo dục thể chất 3
Giáo viên dạy Âm nhạc 1
Giáo viên dạy Mĩ thuật 1
Giáo viên dạy Tiếng Anh 13
Giáo viên dạy Tin học 1
Nhân viên Kế toán 1
Nhân viên Văn thư 2
Tổng cộng 64
       
4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Cát CHỨC DANH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Giáo viên dạy Lịch sử 1
Giáo viên dạy Địa lý 1
Giáo viên dạy Toán 1
Giáo viên dạy Ngữ văn 1
Giáo viên dạy Kinh tế và pháp luật 1
Thiết bị, thí nghiệm 1
Giáo vụ 1
Tổng cộng 7

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
Văn bản chỉ đạo, điều hành

Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024

Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024

Ngày ban hành: 24/05/2024

Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Ngày ban hành: 16/05/2024

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5

Ngày ban hành: 24/04/2024

Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 08/03/2024

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XIII"

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XIII"

Ngày ban hành: 04/03/2024

Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát

Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 04/03/2024

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày ban hành: 04/03/2024

Kế hoạch Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát Lần thứ VIII, năm học 2023-2024

Kế hoạch Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát Lần thứ VIII, năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 28/12/2023

Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành: 22/11/2023

Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/11/2023

Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/08/2023

Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Ngày ban hành: 10/08/2023

Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Ngày ban hành: 02/08/2023

Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 31/07/2023

Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy"

Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy"

Ngày ban hành: 12/07/2023

Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức Giao lưu TDTT hè giữa các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2023

Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức Giao lưu TDTT hè giữa các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2023

Ngày ban hành: 04/07/2023

Kế hoạch Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Kế hoạch Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 04/07/2023

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an ninh, an toàn và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trong các trường học

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an ninh, an toàn và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trong các trường học

Ngày ban hành: 04/07/2023

Kế hoạch Tổ chức Hoạt động hè tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2023

Kế hoạch Tổ chức Hoạt động hè tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2023

Ngày ban hành: 05/06/2023

Tham dự tập huấn triển khai công tác Tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục, trường học

Tham dự tập huấn triển khai công tác Tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục, trường học

Ngày ban hành: 05/06/2023

Tổ chức và phát động tham gia cuộc thi "Vẽ tranh tuyển truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2023

Tổ chức và phát động tham gia cuộc thi "Vẽ tranh tuyển truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2023

Ngày ban hành: 30/05/2023

Báo cáo Sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc khơ-me trong tình hình mới

Báo cáo Sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc khơ-me trong tình hình mới

Ngày ban hành: 30/05/2023

Đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

Đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 18/05/2023

Hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/22/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông (đối với trung học)

Hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/22/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông (đối với trung học)

Ngày ban hành: 05/05/2023

Kế hoạch về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Bến Cát

Kế hoạch về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 27/04/2023

Kế hoạch về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Kế hoạch về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 27/04/2023

Kế hoạch, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục thị xã Bến Cát

Kế hoạch, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 31/03/2023

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Ngày ban hành: 30/03/2023

Chấp thuận cho Tiểu học Trần Văn Ơn tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm

Chấp thuận cho Tiểu học Trần Văn Ơn tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm

Ngày ban hành: 28/03/2023

Triển khai công tác đảm bảo trật tự, An toàn Giao thông năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Triển khai công tác đảm bảo trật tự, An toàn Giao thông năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 28/03/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GDĐT về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền được vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông

Triển khai thực hiện Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GDĐT về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền được vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành: 24/03/2023

Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Ngày ban hành: 03/03/2023

Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 02/03/2023

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 24/02/2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

Phát động và triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Phát động và triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Ngày ban hành: 10/02/2023

Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023

Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 30/01/2023

Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ Hội hoa xuân năm 2023

Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ Hội hoa xuân năm 2023

Ngày ban hành: 27/12/2022

Hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường

Hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường

Ngày ban hành: 22/12/2022

Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát lần thứ VII, năm học 2022-2023

Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát lần thứ VII, năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 20/12/2022

Hướng dẫn Nghĩ Tết Dương lịch 01/01/2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Hướng dẫn Nghĩ Tết Dương lịch 01/01/2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành: 16/12/2022

Chấp thuận cho Tiểu học Hòa Lợi tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm

Chấp thuận cho Tiểu học Hòa Lợi tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm

Ngày ban hành: 14/12/2022

Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Ngày ban hành: 28/11/2022

Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học

Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học

Ngày ban hành: 11/11/2022

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước khu vực trường học trên địa bàn thị xã

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước khu vực trường học trên địa bàn thị xã

Ngày ban hành: 11/11/2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết sô 88/2014/QH13 và Nghị quyết sô 51/2017/QH14 về đổi mới CT, SGK GDPT

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết sô 88/2014/QH13 và Nghị quyết sô 51/2017/QH14 về đổi mới CT, SGK GDPT

Ngày ban hành: 11/11/2022

Quyết Định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Quyết Định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 19/10/2022

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập64
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm49
 • Hôm nay623
 • Tháng hiện tại340,903
 • Tổng lượt truy cập5,043,621
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập?

Bản đồ vị trí
Kho bài giảng e-learning
Bộ giáo dục
Trường học trực tuyến
Hệ tri thức
Sở Giáo dục tỉnh Bình Dương
Fanpage Bình Dương
Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo
Truyền hình giáo dục
Tết 2023
Tết 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây